Seksyen 83. Siapa yang boleh memerintah perhimpunan yang menyalahi undang-undang untuk bersurai.

Seseorang Majistret, pegawai polis yang diwartakan, pegawai polis yang tidak rendah pangkatnya daripada Inspektor atau ketua balai polis berkuasalah memerintah mana-mana juga perhimpunan yang menyalahi undang-undang yang mengandungi lima orang atau lebih yang berkemungkinan menganggu ketenteraman awam supaya bersurai dan hendaklah selepas itu menjadi kewajipan tiap-tiap ahli perhimpunan itu bersurai.

Seksyen 84. Mengunakan kekerasan untuk menyuraikan perhimpunan yang menyalahi undang-undang.

Jika mana-mana perhimpunan yang menyalahi undang-undang di perintahkan bersurai di bawah seksyen 83 atau di bawah seksyen 5 Akta Ketenteraman Awam ( Pemeliharaan ) 1958, dan perhimpunan itu tidak bersurai, atau jika, tanpa diperintah bersurai, mana-mana pegawai polis atau ahli tentera atau mana-mana orang yang membantu pegawai polis atau ahli tentera bolehlah mengambil apa-apa langkah yang perlu bagi menyuraikan orang-orang itu daripada berhimpun dan menangkap mereka atau sesiapa juga daripada mereka itu, dan jika ada sesiapa yang menentang, boleh lah digunakan kekerasan yang difikirkan perlu untuk mengatasi penentangan itu dan tidak akan bertanggungjawab ke atas mana-mana prosiding jenayah atau sivil bagi mengunakan kekerasan sehingga menyebabkan mudarat atau kematian kepada mana-mana orang atau kerosakan kepada mana-mana harta.

Advertisements